Leerlingenzorg

Binnen onze school maken wij gebruik van het handelingsgericht werken. Dit betekent dat de groepsleerkracht in het dagelijks handelen zoveel mogelijk tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling.

Om een goed beeld te krijgen van deze behoeften is communicatie met de leerling en de ouders heel belangrijk. Ook observeert de leerkracht het gedrag en de werkhouding van de leerlingen.

Daarnaast maken we gebruik van methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem van Cito, voor de basisvakken. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS).

Door dit systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen is het mogelijk om een passend onderwijsaanbod te geven. Dit betekent dat sommige leerlingen meer, minder of andere leerstof verwerken, dan andere leerlingen. Dit noemen we differentiatie.

De intern begeleider van een school is actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen heeft de intern begeleider verschillende taken en activiteiten. Rianne Wiegerink is bij ons op school de intern begeleider. Zij werkt op de maandag, dinsdag en vrijdag.

Handelingsgericht werken

De kern van onze visie is:
Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind

Hieronder verstaan wij de samenwerking met ouders, leerling, leerkrachten en alle andere betrokkenen om te komen tot een zo compleet mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Hierbij worden alle aspecten van de leerling  meegenomen.

Deze visie is de basis van het handelingsgericht werken op onze school. Voor het handelingsgericht werken gelden de volgende zeven uitgangspunten:

De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Hierbij denken wij o.a. aan aanpassingen binnen de uitleg, extra leertijd, uitdaging en ondersteuning binnen het zelfstandig werken enz.

Afstemming en wisselwerking.
Het gaat bij handelingsgericht werken om het kind in wisselwerking met de omgeving. Het gaat om deze leerling, in deze groep, op deze school en met deze ouders.

De leerkracht doet ertoe.
De leerkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.

De werkwijze is doelgericht.
Het team heeft korte- en langetermijndoelen voor de verschillende aspecten binnen het onderwijs. Deze worden geëvalueerd binnen een cyclus van planmatig handelen.

Constructieve samenwerking is essentieel.
Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.

Het positieve in een situatie wordt gezien en benut.
Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Deze vormen een essentieel onderdeel  binnen de aanpak en afstemming op de leerlingen binnen de groep.

De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Het team is open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.