Zorgstructuur

Zorgstructuur PMT-school

De Albatros maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente dat valt binnen het Samenwerkingsverband 23.02. Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs.

Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen.

Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen.

Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, maatschappelijk werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise.

Als ouder ben je direct betrokkenen wanneer het gaat om de ondersteuning van je kind. Je kent je kind immers goed en je inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met ouders bespreken wat de beste aanpak is om je kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met ouders zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen.

Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met ouders zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBO- of een SO-school. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning.