Info aan gescheiden ouders

Afspraken betreffende de informatie voorziening aan gescheiden ouders.

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders goed geïnformeerd worden over hun kind(eren). We doen dat door in gesprek te gaan met ouders op verschillende manieren. Dit kan tussendoor zijn, een tien-minutengesprek, maar ook via een uitnodiging.

Algemene informatie

Verder informeren wij de ouders onder andere door middel van de schoolgids, website en nieuwsbrief via de mail. Door gebruik te maken van e-mail sturen wij zoveel mogelijk informatie naar alle ouders. Beide ouders dienen hiervoor zelf hun mailadres door te geven aan de directie. De meeste algemene informatie is ook beschikbaar via de website van de school.

Informatie over het kind

Bij gescheiden ouders gaan we er, net als bij alle ouders, vanuit dat ouders samen kiezen voor een school en afspraken maken over wie het kind aanmeldt. Na aanmelding zal de ene ouder verslag doen aan de andere ouder. Als school informeren wij in principe die ouder waar het kind door week woont en dat als huisadres is opgenomen in de leerlingenadministratie.

We verwachten dan dat deze ouder de andere ouder informeert. Indien mogelijk is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken waarvoor de ouders zijn uitgenodigd.

Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. Indien de communicatie tussen de beide ouders niet goed verloopt en de niet geïnformeerde ouder wenst geïnformeerd te worden, zal deze ouder een afspraak moeten maken met de directie van de school. Samen zal gekeken worden hoe het beste de betreffende ouder geïnformeerd kan worden. Als de informatieoverdracht tussen de ouders niet mogelijk is, dan kunnen de ouders de school hier niet voor verantwoordelijk stellen.

Niet-verzorgende ouder

Een niet verzorgende ouder heeft in principe recht op dezelfde informatie. Echter deze ouder moet daar wel zelf om vragen. Deze ouder dient dan jaarlijks een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie van de school waarin hij/zij om deze informatie vraagt. Indien noodzakelijk zal de school vragen naar een kopie van een identiteitsbewijs.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen bij de directie van de school.

Stichting Keender heeft beleid geschreven wat betreft de informatievoorziening aan gescheiden ouders, dit beleid is hier in te zien.