Passend Onderwijs

Opmerking vooraf: in onderstaande tekst wordt het woord “kinderen” gebruikt i.p.v. “leerlingen”. Bij passend onderwijs is een kind méér dan een leerling. Het is een leerling van de school, ook een kind van de ouders én een burger van onze samenleving.

Passend Onderwijs: missie en visie Keender

Missie
Keender wil het talent van ieder kind en personeelslid optimaal tot ontwikkeling brengen in scholen waar kwaliteit voorop staat, vanuit een eigen onderwijskundige identiteit, in een professionele onderwijsorganisatie. De scholen dragen een zorgplicht voor passend onderwijs voor de leerlingen van hun scholen in een thuisnabije situatie.

 • Keender focust op de kwaliteit van ons onderwijs in de basisvaardigheden.
 • Talenten van ieder kind optimaal ontwikkelen. Kinderen prikkelen om te onderzoeken/nieuwsgierig te zijn naar ontwikkelingsmogelijkheden. Kind is regisseur van zijn ontwikkelingsproces en wordt begeleid/gecoacht door ouders en leerkrachten.
 • Onderwijs gericht op optimale groei ten opzichte van mogelijkheden van het kind. Kennis – vaardigheden – houding.
 • Ouders zijn partner in ontwikkeling en opvoeding van hun kind / kinderen.

Het uitgangspunt is dat Keender wil zorgen voor een breed onderwijsaanbod waarbinnen alle kinderen de kans krijgen zich in een veilige en zorgzame omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

We willen dat ons onderwijs eigentijds is en aansluit bij de behoeften vanuit de maatschappij, nu en in de nabije toekomst.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op motivatie, welbevinden, prestaties en waardering van onze kinderen. We willen daarom open en transparant communiceren met ouders, verwachtingen over ouderbetrokkenheid helder maken.

Passend Onderwijs voor Keender: Hier hebben wij boodschap aan?

 • Door de werkelijkheid om ons heen laten wij ons aanspreken.
 • Anderen mogen ons aanspreken en er aan houden.
 • Wat doen we en wat doen we juist niet.

Het beleid in Nederland t.a.v. passend onderwijs gaat over:

 • Vermindering van het percentage kinderen dat fulltime in het speciaal onderwijs verblijft.
 • Verbetering van leerprestaties, welbevinden en eindkwalificaties.
 • Verbetering van de positie van onze kinderen met speciale onderwijsbehoeften op de toekomstige arbeidsmarkt.

Passend onderwijs is ‘mensenwerk’, gebaseerd op wetgeving, nieuwe budgetfinanciering, toename binnen het regulier onderwijs van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, handicaps en beperkingen en verandering in taakstelling voor besturen en samenwerkingsverbanden.

Een positieve houding is noodzakelijk om passend onderwijs te realiseren. Bij deze houding past een visie op een samenleving die insluit in plaats van uitsluit. De zorgstructuur van Keender richt zich van buiten naar binnen. De vraag is niet: Hoe krijgen we het kind op een passende onderwijsplek?, maar: Hoe creëren we een passende onderwijsplek voor dit kind binnen deze groep leeftijdsgenoten?

Een andere succesindicator is de professionaliteit van het team. De teamleden zijn deskundig en ontwikkelen vaardigheden. Deze professionaliteit ontwikkelt zich in het kader van passend onderwijs meer en meer in de praktijk.

Op onderwijskundig gebied is maatwerk onderdeel van passend onderwijs. Daarbij herkennen we twee aspecten: een adequate didactiek gekoppeld aan een goed georganiseerd klassenmanagement ingebed in een veilig pedagogisch klimaat.
De kracht van de didactiek is vooral te vinden in het differentiëren naar tempo en niveau, aanpassen, structureren en kaderen van de opdrachten.
Het klassenmanagement kenmerkt zich door het maken van weloverwogen keuzes met behulp van leerroutes en doelen, het inbedden van die keuzes in een planmatige en cyclische manier van werken en het stellen van reële, maar hoge doelen voor alle kinderen, dus ook met specifieke onderwijsbehoeften.
“Middelen” die ondersteunend zijn voor goed georganiseerd klassenmanagement zijn onder andere:

 • samenwerkend leren waarbij gebruikgemaakt wordt van heterogeniteit;
 • een goede tijdsplanning;
 • juiste aandachtverdeling;
 • tutorleren;
 • gerichte inzet van ondersteuning (ook door externe partners binnen de school te laten   participeren).

Bij een ondersteuningsarrangement is het van belang dat de leerkrachten handvatten krijgen om beter op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in te kunnen spelen.

Omgaan met verschillen in de klas heeft een grotere kans van slagen als het gekoppeld is aan een effectief systeem van regels en routines. Tegelijkertijd vraagt juist de verscheidenheid aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen van leerkrachten de vaardigheid om van regels af te wijken en bereidheid tot het maken van uitzonderingen voor sommige kinderen. Passend onderwijs vraagt om de juiste balans tussen dat systeem van regels en routines en de flexibiliteit van de leerkracht, kind en ouders.

Kinderen hebben, teneinde gelijke kansen te krijgen zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs.

Ons onderwijs staat open voor alle kinderen. Dat betekent dat de school samen met ouders en eventueel andere betrokkenen een onderzoekende houding aanneemt en uitgaat van kansen en mogelijkheden. Keender wil een afspiegeling zijn van de samenleving, met al haar dynamiek. Kijkend naar die samenleving zijn solidariteit en respect begrippen die in onze scholen van groot belang zijn.

Voor het realiseren van passend onderwijs vanuit gedeelde verantwoordelijkheid voor de kinderen van Keender is diversiteit in onderwijsaanbod gewenst. Dat betekent dat de scholen van Keender nadenken over en werken aan hun profiel.
Het profiel is gerelateerd aan de wijze waarop onderwijs wordt gerealiseerd en aan het antwoord op de vraag: Welke school willen wij zijn?