Handelingsgericht werken
Binnen onze school maken wij gebruik van het handelingsgericht werken. Dit betekent dat de leerkrachten in het dagelijks handelen zoveel mogelijk tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling.
Om een goed beeld te krijgen van deze behoeften observeren de leerkrachten het gedrag en de werkhouding van de leerlingen. Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van de toetsen van onze lesmethodes en de toetsen van ons leerlingvolgsysteem.
Door de ontwikkeling van elke leerling nauwgezet en systematisch te volgen, kunnen de leerkrachten (de meeste leerlingen) een passend onderwijsaanbod bieden. In de praktijk betekent dit dat sommige leerlingen meer, minder of andere leerstof krijgen dan andere leerlingen. Dit noemen we differentiatie.
Wij bespreken dit met ouders in de rapportgesprekken en (eventueel) in tussenliggende ontwikkelgesprekken.

Uitgangspunten
De kern van onze visie is:
Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind

Hieronder verstaan wij de samenwerking met ouders, leerling, leerkrachten en alle andere betrokkenen om te komen tot een zo compleet mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Hierbij worden alle aspecten van de leerling  meegenomen.

Deze visie is de basis van het handelingsgericht werken op onze school. Voor het handelingsgericht werken gelden de volgende zeven uitgangspunten:

De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Hierbij denken wij o.a. aan aanpassingen binnen de uitleg, extra leertijd, uitdaging en ondersteuning binnen het zelfstandig werken enz.

Afstemming en wisselwerking.
Het gaat bij handelingsgericht werken om het kind in wisselwerking met de omgeving. Het gaat om deze leerling, in deze groep, op deze school en met deze ouders.

De leerkracht doet ertoe.
De leerkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.

De werkwijze is doelgericht.
Het team heeft korte- en langetermijndoelen voor de verschillende aspecten binnen het onderwijs. Deze worden geëvalueerd binnen een cyclus van planmatig handelen.

Constructieve samenwerking is essentieel.
Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.

Het positieve in een situatie wordt gezien en benut.
Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Deze vormen een essentieel onderdeel  binnen de aanpak en afstemming op de leerlingen binnen de groep.

De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Het team is open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.