Samenwerkingsverband

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs werken samen in het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs 23-02’, regio ‘Plein Midden Twente’. Ons uitgangspunt is om eventuele extra hulp en begeleiding op school te laten plaatsvinden. Samen met u als ouders kijken we hoe we het onderwijs passend maken voor uw kind. Als dat op onze school niet lukt, zoeken we samen met u een andere passende school.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Ons ondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan onze intern begeleider.

Download:
Schoolondersteuningsprofiel 2020-2022

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Op onze school bieden wij op professionele wijze ondersteuning en zorg aan onze leerlingen. Wij hebben daarvoor veel expertise in huis. Toch kan het voorkomen dat wij als school extra ondersteuning nodig hebben om een leerling passende ondersteuning/zorg te bieden. Wij kunnen dan een aanvraag doen bij het schoolondersteuningsteam (SOT) van het samenwerkingsverband. Een deskundige komt dan de leerling observeren in de klas of komt onderzoek doen. Ouders moeten een toestemmingsformulier tekenen voor zo’n observatie en/of onderzoek. Met de aanbevelingen van de deskundige kunnen wij de best passende zorg bepalen voor de leerling.

Meer informatie
Meer informatie over leerlingondersteuning en procedures voor onder meer plaatsing, verwijzing en eventuele terugplaatsing van leerlingen van en naar het speciaal (basis)onderwijs, kunt u opvragen bij onze intern begeleider (IB’er). Uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs 23-02’ kunt u vinden op www.swv2302.nl en www.pleinmiddentwente.nl.