De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan binnen de school. Dit is zo bepaald in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel van onze school. De MR heeft adviesrecht en in sommige gevallen ook instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen beleidsbeslissingen van de directeur of het schoolbestuur (Stichting Keender). Voorbeelden hiervan zijn: de vakantieregeling, schoolgids, personeelsformatie en de schoolbegroting. Namens het schoolbestuur voert de directeur overleg met de MR.

De MR bestaat uit vier leden; twee ouders en twee personeelsleden. Leden van de MR hebben drie jaar zitting in de raad. Voor de verkiezingsprocedure kunt u de voorzitter vragen om het MR-reglement. MR-vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de jaarkalender. Via de nieuwsbrief houdt de MR u op de hoogte van haar werkzaamheden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen, die naar één van de 16 scholen van Stichting Keender gaan, zijn vertegenwoordigd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen, die onder Keender vallen, gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei schooloverstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit zes personeelsleden en zes ouders.