Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De raad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het personeel van onze school. Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van hun activiteiten. De vergaderingen zijn openbaar. Voor de vergaderdata verwijzen wij naar de jaarkalender.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en in sommige gevallen ook instemmingsrecht ten aanzien van beleidszaken van de school of het bestuur van Keender. Voorbeelden hiervan zijn: vakantieregeling, schoolgids, personeelsformatie en de schoolbegroting.

De MR bestaat uit 4 leden. De leden hebben drie jaar zitting. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit leden gekozen uit en door de leerkrachten en voor de andere helft uit leden gekozen uit en door de ouders. Voor de verkiezingsprocedure verwijzen wij naar het medezeggenschapsreglement. Namens het bestuur voert de directeur overleg met de raad.

Oudergeleding:                                              Personeelsgeleding:

Maaike de Jong                                             Kirsten Krooshoop

Rieke Oudejans                                             Maike Klein Gunnewiek

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen, die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan, zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender.

De GMR is namens de scholen, die onder Keender vallen, gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken.

De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.

Maaike van de Maat is, mede namens onze school, één van de zes ouders.